QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG – OPERATION REGULATIONS

I. Nguyên tắc chung - General principles

Webiste do Công ty Cổ phần Viva International thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên website là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được chúng tôi chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do website liên quan cung cấp.
Website is operated and operated by the Viva International Corporation. Members on the website are traders, organizations and individuals that have legitimate commercial activities officially recognized by our company and are allowed to use the service provided by the website Related offers.

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng các dịch vụ do Website cung cấp.
This principle applies to members who register to use the services provided by the website.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Website tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia, không trái với qui định của pháp luật.
Traders, organizations and individuals participating in transactions at the Website freely agree on the basis of respecting the lawful rights and interests of the involved parties, not contrary to the provisions of law.

Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia là thành viên trên Website phải minh bạch và chính xác.
Information about traders, organizations and individuals participating as members on the website must be transparent and accurate.

Các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Website phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Website.
The contents of this regulation must comply with the current legal system of Vietnam. Members participating in the website must self-understand their legal responsibilities for the current laws of Vietnam and commit to comply with the contents of the website's regulations.

II. Quy định chung - General provisions

Tên Miền Website: www.vivainternational.vn
Domain website: www.vivainternational.vn

Định nghĩa chung: - General definition:

+ Người mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tải trên trang website để mua sản phẩm.
+ Buyers: are traders, organizations or individuals wishing to find out information about products and services posted on the website to buy products.

+ Thành viên: là tổ chức/ cá nhân đăng ký sử dụng trang website, bao gồm người bán và người mua.
+ Members: are organizations / individuals who register to use the website including sellers and buyers.

+ Sản phẩm: là những sản phẩm được đăng trên website
+ Products: are the products on the website

III. Quy trình giao dịch - Transaction process

3.1. Quy trình dành cho người mua hàng - Process for shoppers

Khách hàng khi tìm hiểu thông tin sản phẩm trên Website nếu có nhu cầu mua sẽ liên hệ với Công ty qua điện thoại hoặc tới trực tiếp địa chỉ của công tý để trao đổi. Hoặc khách hàng cũng có thể click vào nút "Mua ngay" để lưu lại thông tin và Công ty sẽ liên hệ lại. Chức năng đặt hàng trên website chỉ có tác dụng để khách hàng để lại thông tin với như cầu được tư vấn.
Customers looking for product information on Website if wishing to purchase will contact the Company by phone or directly to the company's address to exchange. Or customers can click the "Buy Now" button to save the information and the company will contact you. The ordering function on the website is only effective for customers to leave information with the need for advice.

Website không thực hiện giao dịch trực tuyến. Mọi giao dịch đều được trao đổi trực tiếp
Website does not perform online transactions. All transactions are exchanged directly.