CHÍNH SÁCH THANH TOÁN – PAYMENT POLICY

1. MỤC ĐÍCH ÁP DỤNG – PURPOSE OF APPLICATION

Hệ thống thanh toán của chúng tôi có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng đảm bảo thông tin thanh toán của khách hàng được tuyệt đối an toàn.
Our payment system has its own payment transaction security standards to ensure customers payment information is absolutely safe.

2. CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN – FORMS OF PAYMENT

Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau để thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website của chúng tôi:
Customers can choose the following payment methods to pay for their orders when buying products on our website:

2.1 Thanh toán trả trước: là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng.
PAYMENT IN ADVANCE: Is the online payment method that customers use to pay for orders.

2.2 Thanh toán trả sau: là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng khi giao hàng.
POSTPAID PAYMENT: Is the form that customers use to pay for orders on delivery.