CHÍNH SÁCH BẢO MẬT – PRIVACY POLICY

Mục đích và phạm vi thu thập - Purpose and scope of collection

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website này bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà chúng tôi yêu cầu khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để chúng tôi liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
The main data collection on this website includes: email, phone, username, login password, customer address (member). This is the information that we require customers to provide mandatory when registering to use the service and let us contact to confirm when customers register to use the service on the website to ensure consumer rights protection.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website này, Công ty chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.
During the payment process at this website, the Company only stores details of customers' orders, information about the customer's bank account numbers will not be kept.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
Members will be solely responsible for the security and storage of all activities using the service under their username, password and email box. In addition, members are responsible to promptly notify the Website about acts of unauthorized use, abuse, breach of security, retention of registered names and passwords of third parties to have Appropriate measures.

Phạm vi sử dụng thông tin – Scope of using information

Website sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
Website uses the membership information provided to:

- Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;
- Providing services to passengers.

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
- Preventing activities that destroy member's user accounts or member’s fake activities.

- Liên lạc và giải quyết với khách trong những trường hợp đặc biệt.
- Contact and deal with guests in special cases.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Website
- Do not use personal information of members outside the purpose of confirmation and contact related to transactions at the Website

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng và thành viên.
- In case of legal requirements: our company is responsible for cooperating to provide member's personal information when required by judicial agencies including: Procuracy, court , police investigation agency related to certain violations of the customer. In addition, no one has the right to infringe on the personal information of customers and members.

Thời gian lưu trữ thông tin – Information storage time

Dữ liệu cá nhân của khách hàng và thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng và thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website
Personal data of customers and members will be stored until a request to cancel or self members log in and perform cancellation. Remaining in all cases personal information of customers and members will be kept confidential on the server of the Website.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:
Address of information collection and management unit:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIVA INTERNATIONAL

Địa chỉ: 53 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM
Điện thoại: 08 386 384 22 – 08 2 245 2908. Fax : 08 3868 2545.
E-mail: info@vivastarcoffee.com – Website : www.vivainternational.vn

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng - Commitment to privacy of customer personal information

Thông tin cá nhân của khách hàng và thành viên trên Website được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Personal information of customers and members according to Website is committed to absolute confidentiality under the privacy policy of our company. Collection and use of information of each member is done only with the consent of that customer unless otherwise provided by law.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
- Do not use, not transfer, provide or disclose to any third party about the member's personal information without consent from members.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, www.thegioiphanphoi.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
- In case the information server is hacked, resulting in the loss of member's personal data, www.thegioiphanphoi.com will be responsible for reporting the incident to investigating authorities for timely handling and Notify members known.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Website.
- Absolutely confidential all information of online transactions of members including invoice information of them from digitizing in the safety data center level 1 of the Website.

- Ban quản lý Website yêu cầu các cá nhân mua hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại. Và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Website không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
- Management Board of Website requires individuals to purchase, must provide all relevant personal information such as: Full name, contact address, email, phone. and is responsible for the legality of such information. We is not responsible for nor does it resolve all complaints related to the interests of that customer if it considers all personal information of that member provided at the initial registration. is incorrect.