CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH – WARRANTY POLICY

1. Điều kiện bảo hành – WARRANTY CONDITIONS

1.1 Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau: The product is warranted free of charge if all of the following conditions are met:

- Sản phẩm thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc Nhà phân phối.
- Products on the list of warranties from the Manufacturer or Distributor.

- Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do Nhà sản xuất.
- The product has a technical error by the Manufacturer.

- Thời hạn bảo hành trên phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực.
- The warranty period on the warranty card is still valid.

- Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không chắp vá, không bị gạch xóa hay sửa chữa, bôi bẩn.
- Warranty card is intact, not patched, not crossed out, repaired or smeared.

- Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: số seri, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng, địa chỉ, ngày mua (đối với các sản phẩm không áp dụng Bảo hành điện tử).
- Warranty card is full of information: serial number, date of manufacture, name of customer using, address, date of purchase (for products not applicable electronic warranty).

- Tem bảo hành và tem niêm phong (nếu có) của Nhà sản xuất trên sản phẩm còn nguyên vẹn.
- The manufacturer's warranty stamp and seal (if any) on the product are intact.

1.2 Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát sinh phí bảo hành nếu rơi vào một trong các trường hợp sau: The product is not warranted or will incur a warranty fee if it falls into one of the following cases:

- Sản phẩm không thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.
- Products are not on the list of warranties from the Manufacturer or distributor.

- Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành ở mục 1.
- Product does not meet one of the warranty conditions in item 1.

- Số series, model sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành.
- Serial number, product model do not match with warranty card.

- Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành không được sự ủy nhiệm của Nhà sản xuất.
- Customers voluntarily intervene to repair products or repair at warranty centers not authorized by the Manufacturer.

- Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của Nhà sản xuất.
- Product damage is caused by user error, and defects are not covered by the manufacturer's warranty.

- Với trường hợp phát sinh phí bảo hành, nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ tư vấn đầy đủ thông tin cho khách hàng trước khi tiến hành các thủ tục bảo hành.
- In case of a warranty fee, the customer service staff of our company will advise customers fully before conducting warranty procedures.

1.3 Thời hạn bảo hành – Warranty period

Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng hoặc kể từ ngày sản xuất tùy thuộc từng loại sản phẩm được quy định rõ trên phiếu bảo hành. Đối với sản phẩm bảo hành điện tử, thời hạn bảo hành được tính từ thời điểm kích hoạt bảo hành điện tử.
The warranty period is calculated from the date of purchase or from the date of manufacture depending on the type of product specified on the warranty card. For electronic warranty products, the warranty period is calculated from the time of activating the electronic warranty.

2. Phương thức áp dụng bảo hành – MODE OF WARRANTY APPLICATION

2.1. Địa điểm bảo hành – Warranty location: 

Địa điểm bảo hành được ghi trong phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Bảo hành của Nhà cung cấp/Nhà Phân phối theo thông tin trong phiếu bảo hành.
Warranty location is listed in the warranty card attached to the product. Please contact the Service Provider / Distributor directly with the information on the warranty card.

2.2. Thời gian thực hiện bảo hành - Warranty implementation time:

Trong mọi trường hợp, thời gian thực hiện bảo hành sản phẩm phụ thuộc vào chính sách và/hoặc mức độ sẵn có của thiết bị/sản phẩm thay thế của Trung Tâm Bảo Hành và sẽ được thông báo cụ thể cho Quý khách (i) vào thời điểm Trung Tâm Bảo Hành nhận sản phẩm để bảo hành trong trường hợp quý khách tự đem sản phẩm đến Trung Tâm Bảo Hành; hoặc (ii) ngay khi Công ty chúng tôi nhận được thông báo về thời gian bảo hành trong trường hợp quý khách thực hiện bảo hành sản phẩm qua Công ty chúng tôi.
In all cases, the warranty period depends on the warranty policy and / or availability of replacement devices / products and will be specifically notified to you (i) ) at the time the Service Center takes the product for warranty in case you bring the product to the Service Center by yourself; or (ii) upon receipt of notice of warranty period by our company in the event that you carry out product warranty through our company.

Trong mọi trường hợp, Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát nào xảy ra nếu Quý khách không thực hiện theo hướng dẫn tại Chính sách bảo hành này.
In no event shall our company be liable for any loss or damage which occurs if you do not follow the instructions in this Warranty Policy.